Turistična taksa

Kaj je turistična taksa?

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.

Kdo je dolžan zaračunavati turistično takso?

V skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/04, v nadaljevanju Zakon) so turistično takso dolžni pobirati osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, in sicer v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

Te osebe morajo pobirati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

Kam se nakazuje turistična taksa?

Turistična taksa se nakazuje do 30. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine. Vplačilni račun Občine Jesenice za nakazilo turistične takse je:

01241-4413206295, sklic na št.: 19 (8-mestna številka – vpišite vašo davčno št.)-07129-(7-mestna številka – zadnji dve številki sta 11, druge pa po želji – ne smejo biti črke, enačaji…). Ta zadnja 7-mestna številka ni obvezna.

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje so dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število vseh prenočitev in znesek zaračunane turistične takse, in sicer do 25. v mesecu za pretekli mesec. Obrazec se nahaja v prilogi.

Višina turistične takse

Višino turistične takse določa občina v razponu od 3 do 11 točk. V skladu z Zakonom ter Odlokom o turistični taksi v Občini Jesenice (Ur. list RS, št.: 43/05) je turistična taksa v občini Jesenice določena v višini 9 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke je določena v skladu z Zakonom Vlade RS.

Vlada RS je na 54. redni seji, ki je potekala aprila 2014, sprejela sklep o uskladitvi vredmosti točke turistične takse. Vrednost točke turistične takse se uskladi z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da od 1. januarja 2015 znaša 0,115 evra.

Vrednost turistične takse v občini Jesenice tako znaša 1,035 € (9 točk x 0,115 €).

Komu se turistične takse ne zaračunava?

Plačila turistične takse so oproščeni:

 • otroci do 7. leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge
 • vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
 • dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
 • osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
 • člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.

Turistično takso v višini 50% plačujejo:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
 • turisti v kampih.

Vodenje evidence o turistični taksi

Osebe, ki so dolžne zaračunavati turistično takso, morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve v evidenci.

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s plačevanjem turistične takse lahko dobite Turistično informacijskem centru Jesenice, tel.: 586 31 78.

 

Office hours

 • May, June, September, December
 • Monday – Friday 08.00 - 12.30 and 13.00 -16.00
 • Saturday 10.00 – 12.30 and 13.00 -16.00
 • July, August
 • Monday – Friday 09.00 – 12.30 and 13.00 -19.00
 • Saturday 10.00 – 12.30 and 13.00 -16.00
 • October, November, Januar, Februar, March, April
 • Monday – Friday 08.00 - 12.30 and 13.00 -16.00
 • Saturday, Sunday closed